« لطفاً جهت مشاهده فعاليت هاي مدرسه (آموزشي، پرورشي، ورزشي، اردوها، بازديدها، آزمايشگاه، كارگاه و...) به بخش امكانات سايت (آلبوم) مراجعه نماييد. »

- كليه تصاوير ارسال شده براي مسابقه عكاسي بچه هاي محرم تا مورخ 93/09/03 { در قسمت امكانات سايت / (البوم) / مسابقه عكاسي بچه هاي محرم } بارگزاري شده است. 

- اردوي پايه دوم / روز سه شنبه مورخ 93/09/04 - بازديد از امامزاده پنج تن لويزان

  

 

جهت مشاهده برنامه غذايي هفته اول و دوم آذر ماه سال 1393 (كليك) كنيد.